Gotobiki Iwa, Nachi, Naiku, Geku (Kumano kodo 2017) - bugswong